Νικόλαος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες

Λογιστικό & Φοροτεχνικό  Γραφείο - Οικονομικός Σύμβουλος  

Επιχειρήσεις

Με μία οικογενειακή παράδοση κι εμπειρία 65 ετών το λογιστικό μας γραφείο εξειδικεύεται στην παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που στοχεύουν στη δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Ανεξαρτήτως μεγέθους, μορφής και κλάδου, μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας την επιθυμία για αποδοτική συνεργασία, προσφέροντας το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με συνέπεια, επαγγελματικότητα κι αποτελεσματικότητα. 

Ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά μπορόυμε να εξυπηρετήσουμε τις εξής μορφές επιχειρήσεων:

 • Ατομική Επιχείρηση
 • Ομόρρυθμη Εταιρία
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία
 • Ανώνυμη Εταιρία
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία και
 • πάσης φύσεως μη Κερδοσκοπικά Σωματεία.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι ενδεικτικά οι εξής:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων (απλογραφικά-διπλογραφικά)
 • Τήρηση Μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Σύσταση-Μεταβολές-Μετατροπές-Λύση επιχειρήσεων σε Γεμη, Δ.Ο.Υ. κι οποιοδήποτε άλλο φορέα
 • Φορολογικές & Στρατηγικές Συμβουλές Ανάπτυξης της επιχείρησής σας
 • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Εσωτερικός Έλεγχος Οργανωμένων Λογιστηρίων ως Εξωτερικός Συνεργάτης
 • Προγράμματα Επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ
 • Συνεργασία με δικηγορικό & συμβολαιογραφικό γραφείο για άμεση διευθέτηση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων & εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων.

Κέκροπος 6-8, Τ.Κ. 18531 Πειραιάς

Τηλ. 210 4175193

6937 198862

nikospap910@gmail.com