Ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά μπορόυμε να εξυπηρετήσουμε τις εξής μορφές επιχειρήσεων:
  • • Ατομική Επιχείρηση
  • • Ομόρρυθμη Εταιρία
  • • Ετερόρρυθμη Εταιρία
  • • Ανώνυμη Εταιρία
  • • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
  • • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
  • • πάσης φύσεως μη Κερδοσκοπικά Σωματεία

Για Επιχειρήσεις

Με μία οικογενειακή παράδοση κι εμπειρία 65 ετών το λογιστικό μας γραφείο εξειδικεύεται στην παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που στοχεύουν στη δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Ανεξαρτήτως μεγέθους, μορφής και κλάδου, μοιραζόμαστε με τους πελάτες μας την επιθυμία για αποδοτική συνεργασία, προσφέροντας το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών με συνέπεια, επαγγελματικότητα κι αποτελεσματικότητα.

Λογιστικά Βιβλία
Τήρηση λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων (απλογραφικά – διπλογραφικά) και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Μισθοδοσία
Τήρηση Μισθοδοσίας επιχειρήσεων
Σύσταση Εταιρίας
Σύσταση – Μεταβολές – Μετατροπές – Λύση επιχειρήσεων σε ΓΕΜΗ, ΔΟΥ και οποιοδήποτε άλλο φορέα
Συμβουλευτική
Φορολογικές & Στρατηγικές Συμβουλές Ανάπτυξης της επιχείρησής σας
Επιχειρηματικά Δάνεια
Αιτήσεις για τραπεζικά επιχειρηματικά δάνεια
Έλεγχος Λογιστηρίου
Εσωτερικός Έλεγχος Οργανωμένων Λογιστηρίων ως Εξωτερικός Συνεργάτης
Προγράμματα ΕΣΠΑ
Προγράμματα Επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ
Νομικό Τμήμα
Συνεργασία με δικηγορικό & συμβολαιογραφικό γραφείο για άμεση διευθέτηση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτων & εταιρικών μεριδίων επιχειρήσεων

Για Ιδιώτες

Το γραφείο μας εκτός από επιχειρήσεις, εξυπηρετεί και εκατοντάδες ιδιώτες, οι οποίοι λόγω των διαρκών οικονομικών & νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, χρειάζονται ολοένα και περισσότερο την συμβουλευτική και πρακτική υποστήριξη ενός καταρτισμένου συνεργάτη για τη σωστή τήρηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Φορολογική Δήλωση
Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Φυσικών Προσώπων
Δήλωση Σύνταξης
Υποβολή Δηλώσεων Σύνταξης Φυσικών Προσώπων
Ιδιοκτησία Ακινήτων
Μεταβολή Στοιχείων Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε9)
Αίτηση Επιδόματος
Αιτήσεις για Επιδόματα ( π.χ. ΚΕΑ, Ενοικίου, Τέκνων, Πετρελαίου Θέρμανσης)
Μεταβολή Στοιχείων
Μεταβολές ατομικών στοιχείων στο Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ
Ρύθμιση Οφειλών
Αιτήσεις για Ρύθμιση Οφειλών σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία
Έκδοση Ενημερότητας
Αιτήσεις για έκδοση φορολογικής κι ασφαλιστικής ενημερότητας
Νομικό Τμήμα
Συνεργασία με δικηγορικό & συμβολαιογραφικό γραφείο για την άμεση διευθέτηση μεταβιβάσεων ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία

Θα Σας Καλέσουμε Εμείς

Επιλέξτε για ποιά από τις υπηρεσίες μας ενδιαφέρεστε κι εμείς θα σας καλέσουμε με την πρώτη ευκαιρία!